دلت آشوب فرداست

نگران اتفاقی

می ترسی پشت دربسته بمانی

بگویند اخراجی برای همیشه