از : کتاب نون نوشتن

خوب است (ولازم است )دانسته شود که "من" یا "ما" ی نویسنده بر کدام زمین

ودرمیان چگونه مردمی قدم بر می دارد . راستی را چگونه می توان این دو .وجه عمده 

  ی ز ندگی را _  که وجود وحضور نویسنده فقط در چگونگی ارتباط با آن معنا وقواره پیدا

می کند _درک کرد وشناخت ؟ منظور کوشش برای  درک شرایط زمانه است . حیرانم!

 

                                      محمو د دولت آبادی 

/ 0 نظر / 15 بازدید