میان دو حط معترضه

خط خورده ایم 

در سیاهی اوراق سرنوشت

میان ویرگول وتعجب و نقطه

مانده ایم دربرابر سوال حیران

چه خواهد شد ؟

درتنگنای گیومه ی ایام .

گذشت عمرمان 

میان دو خط معترضه 

باقی روز مرگی ست

در دستان پرانتز

زیر رادیگال

                                            از : سرور محمدی 

                                               

/ 0 نظر / 12 بازدید