سنگ مزار

من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی

واز نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه من آمدی برای من

ای مهربان چراغ بیاورویک دریچه

که ازآن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

                                                    فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 12 بازدید