استاد اصغرمحمدی ارهنرمندان صاحب سبک وتو انمند معاصر کشور ما می باشد که 

سی سال پیش در روز هفده اسفند یکهزارو سیصد وشصت وسه دراوج تلاش ها

ورسیدن های خود به یکباره چشم از جهان فرو بست

نام استاد مچمدی در میان هنرمندان دهه چهل وپنجاه آشنا وپرطنین است اماخاموشی

او درسالهای سخت جنگ گرد سکوت بر نام او نشاند به گونه ای که نسل جوان کمتر 

با او وآثارش آشنا هستند با این همه اما بدیهی است که اصالت هنر وهنرمند هرگز

ازحافظه’ تاریخی یک فرهنگ پاک نخواهد شد یاد وخاطره ’ این هنرمند فرزانه گرامی باد 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید