فردای بی قرار

آرام بگیر 

       دمی درکنارم

تا ریه هایم را

ازعطر نفس هایت

سر ریز کنم

برای فردای بی قراری

که در راهمان است  

                            از :سرور محمدی

/ 0 نظر / 13 بازدید