در خواب های هرزه

تصویرش ار در آینه افتد

آیینه خرد گردد و

پاشان به پیچ وتاب 

این اژدها که عرصه بیداری مرا

از چار سو محاصره کرده ست

او را چنان که هست 

در خواب های هرزه توان دید

بی ابر وبی نقاب

                                   شفیعی کد کنی 

/ 0 نظر / 16 بازدید