رسول یونان

نیامدنش را باور نمی کنم

غیر ممکن است

او نیامده باشد

حتما حالا

زیر باران مانده است

ونا امید وخسته 

درخیابان ها قدم میزند

منبه باز بودن درها...

مشکوم..

                                            از : رسول یونان                      

/ 0 نظر / 18 بازدید