فریاد می زنم

فریاد می زنم 

من چهره ام گرفته !

من قایقم نشته به خشکی !

مقصود من زحرفم معلوم بر شما

یک دست بی صداست 

من دست زدست شما می کندطلب

فریادمن شکسته اگر در گلو وگر ’

فریاد من رسا

من از برای خلاص خود و شما

فریاد می زنم 

فریاد می زنم !!

                              نیما یو شیج

/ 0 نظر / 12 بازدید