لحظه ای با محمد علی سپانلو و شعرش

ا ی مهربان که ساکن در غربتی

آن گل که در دلت به امانت ماند

وقت است بشکفد

پیغام ارتباط میان دوشهر

پیغام شاد باش تو با عشق دور دست 

                                                 سپانلو هم رفت 

                                                 یادش گرامی 

/ 0 نظر / 13 بازدید