در گذشت بانوی نویسنده وغزل سرای ایرانی سیمین بهبهانی

خواهم چو راز پنهان ، از من اثر نباشد

تا از نبود وبودم ،کس را خبر نباشد

خواهم که آتش افتد، درشهر آشنایی

وز ننگ _ آشنایان،برجااثرنباشد

گوری بده خدایا !زندان پیکرمن

تا از بهانه جویی دل در بدر نباشد ...

                                                  از سمین بهبهانی

 

سیمن بهبهانی بانوی نویسنده وغزل سرای معاصرایرانی بامدادروزسه شنبه خاموش 

شدودوست دارانش را به سوگ نشاند .

                                                   یادش گرامی باد 

/ 0 نظر / 16 بازدید