و آ فتاب نمی دانست

چنین غبارآلود

به برگ ریز چنین فصل بی پیام و سرود

کدام آینه دل آه .....

مرا به خلوت شفاف خویش 

                                 خواهد خواند؟!

                                                               از: آذر خواجوی

/ 0 نظر / 13 بازدید