بدون عنوان از : عمران صلا حی

حتی تن نسیم از این سیم خار دار

خونین است

شور گر یز در من 

می جوشد

می خواهم 

هر تکه از لباس مرا خاری 

بر دارد و به باد بسپارد

می خواهم

یک شب گلوله ای 

بر شیشه ی سکوت پراند 

سنگی

ای کاش بین ما

گر خار می کشیدند 

با خار های ساق گل سرخ 

دیوار می کشیدند

                                                  عمران صلاحی

/ 0 نظر / 15 بازدید