تولد ترانه

بی آن که بوی تو مستم کند

تاده می شمارم

انگشتا نم گرد کمرگاه مدادم تاب می خورند

وترانه ای متولد می شود

زاده ی دست ها ی توست 

شاعرم 

به ازتو سرودن معتادم

                                        از : شمس لنگرودی 

/ 0 نظر / 26 بازدید