تیر و کمان

کمان از ابروان ماه می گیرم

تیر از خوشه های خورشید 

نشانه می روم

              ابر تیره فام را

به تماشا می نشینم 

            آبی نیلگون آسمان را

                                       از : سرور محمدی 

                                         مجموعه از درونم با تو می گویم 

/ 0 نظر / 15 بازدید