خشم باد

می رقصد نسیم

                  درمیان تاکستان

می رسد باد

             خشمگین از راه 

می کوبد بر تنش 

                        شلاق

می برد او را به سوی نیزاز 

طوفانی می باید 

                تا بگیرد جان از باد

                                           بر گرفته: از مجموعه

                                            از درونم با تو می گویم

                                              ناشر آوای کلار

                                               

    

/ 0 نظر / 14 بازدید