کی صبح خواهد شد ؟

آسمان از شمارش ستارگان ساده اش به خواب می رود

آلوی وحشی از شمارش رگ برگهای بی رازش به خواب می رود

دریا از شمارش موج و مد خویش به خواب می رود

کوه از شمارش رویاهای بلوط بنان به خواب می رود

شهر ازشمارش اهل خواب به خواب می رود

خانه از نازکای نبض سکوتخویش به خواب می رود

ومن از شمارش این همه هنوز 

در بازی سرانگشتان خویش بیدارم

پس کی صبح خواهد شد؟

                                          سید علی صالحی

 

 

           

 

شهر ازشمارش اهل خواب 

/ 0 نظر / 12 بازدید