بدون عنوان

به حیاط مجال می دهی

تاشاهرنگ ها را بشناسد 

 

به دیوارها امکانی

تابا مرزهای توآشناشوند

 

به مردفرصتی

تاازصافی کهکشان بگذرد

 

وخودت درطرح نا تمام روز عریان

می شوی نورهای گوشه وکنارراجمع

می کنی وبه ترانه ها می روی

                                    از:ندا آبکار

 

/ 0 نظر / 10 بازدید