پاسخ

صدا 

آرایش مرغ است

ومرغ ،

آرایش  شاخ درخت باغ 

درخت آرایش صبح است و

                 صبح ازباغ در اشراق 

کنون دریافتی کز چه 

نداردزندگی آرامشی 

                    وقتی صدایی نیست 

                                     در آفاق . 

                                                       از: شفیعی کد کنی 

                 

/ 0 نظر / 12 بازدید