از کتاب نون نوشتن محمود دولت آبادی

اندیشیدن راجدی بیگریم . اندیشیدن . آن چه ما کم داریم مردان وزنانی است که ا

اندیشیدن را جدی گرفته باشند . اندیشیدن باید به مثا به ی یک کار مهم تلقی بشود . ا

اندیشه ورزیدن .

بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم .نویسنده نباید _فقط _ دربند گفتن باشد .

برای گفتن همیشه وقت هست اما برای اندیشیدن ممکن است دیر بشود . چرا یک

نویسنده نباید مغز خود را برای اندیشیدن وبرای تخیل تربیت کند ؟

                                       محمود دولت آبادی 

/ 0 نظر / 16 بازدید