جولان

جولان می دهد 

                   این روزها 

                               نومیدی 

دور از چشم امیدواری

و ما نجوا کنان صدا می زنیم 

                                  امیدواری

                                             امیدواری 

     

/ 0 نظر / 16 بازدید