حسرت همیشگی

حرفهای ما هنوز نا تمام

تانگاه می کنی

               وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی!

 

پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود

آی... 

ناگهان 

        چقدر زود 

                      دیر می شود

                                         قیصر امین پور

/ 0 نظر / 11 بازدید