پاییز

تنها به خانه باز می گردم

آشفته تر از پریشانی ام

نقابداران همسرم را

                  با خود بردند

نمی دانستم به دنبالشان بروم 

                              یا بمانم

ماندم. 

هوا یکباره پاییزی شد 

پاییز با من به خانه آمد 

                             از سرور محمدی 

                    بر گرفته : از درونم با تو می گویم

                              ناشر آوای کلار

/ 0 نظر / 21 بازدید