دل من حوصله کن

دل من حوصله کن

داد زدن ممنوع است

کم بکن این گله 

فریاد زدن ممنوع است

بین این قوم که هر کار ثوابیست کباب

دل سوخته راباد زدن ممنوع است

تیشه بر ریشه  فرهاد زدن شیرین است

حرفی از پیشه فرهاد زدن ممنوع است ...

شادی از منظر این قوم گناهیست بزرگ

بزن آهنگ ..........

ولی شاد زدن ممنوع است ! 

                                        "  سیمن بهبهانی "

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید