جادوی لبخند

شما که زیبایید تا مردان 

زیبایی را بستایند

وهر مردی که به راهی می شتابد

جادویی لبخند ی از شماست 

وهر مرد در آزادگی خویش

به زنجیر زرین عشقی ست پای بست

عشق تان را به ما دهید

شما که عشق تان زندگی ست

و خشم تان را به دشمنان ما

شما که خشم تان مرگ است 

                                       از : احمد شا ملو 

/ 0 نظر / 16 بازدید