گوته

حافظا ، خود را باتو مقایسه کردن خیال خامی است زیرا تو به منزله’’ کشتی تندروی

هستی که بادبان برافراشته. غرش کنان با غروروتهوربروی امواج پیش می روددر حالی

که من در مقابل تو چون تخته پاره یی پیش نیستم ،منظو مه های سبک وسریعت نظیر

امواج خنکی پیش می آیند وبروی موج آتشین من بجوش می آیندو اخگر طبعم را فرو می 

می بلعندواندیشه ی تهوروبی باکی بمن القا’ می کنند ،من هم مثل تو در سرزمین آفتاب

زندگی کرده ام وبا عشق ومحبت سروکار داشته ام .

                                                                     از گو ته 

/ 0 نظر / 13 بازدید