ساقی نامه مغنی نامه

درساقی نامه ها سخن ازباده گساری هاوحالت مستانه نیست واژه ی"می"درساقی

نامه هانامی مجازی برای آن جرعه جام حقیقت است که آدمی راازتنگنای عالم مجاز

برهاندواژگان می ومیخانه ومی فروش ومیگساروچنگ ودف وتنبور ونی وبربط همه در

فرهنگ این شاعران معنی ومفهومی جز آنچه به ظاهر دریافت می شوددارد.

ساقی نامه ها یکی ازبهترین انواع شعر فارسی است.سرایندگان ساقی نامه همه

چیز رادرجهان فانی عرضه ی زوال ونیستی می بینندوبه همین سبب دل بسته بودن به

آن ها رادر شان ومقام آدمی نم دانند.

                                                       از: صدرالدین زمانیان

/ 0 نظر / 17 بازدید