به یاد دکتر زرین کوب

24 شهریور پانزدهمین سالمرگ استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب

صدای جان نوازش درگوشم زنگ می خورد:

    " فرهنگ ایران و ادبیات ایران، با وجود همه کارهایی که صورت گرفته، هنوز مثل

یک سرزمین کشف ناشده و دست نخورده است. جای کاوش بسیار دارد و از تصحیح 

نسخه های خطی تا تحلیل و تطبیق و تاریخ نویسی و توضیح ابهامات فراوان، هر یک 

می تواند موضوعی بکر و سخنی تازه برای همه ی ایرانیان و ارمعانی برای کل جهان

بوده باشد." این سخنان را با آن حزن عاشقانه که در کلامش نهفته بود بیان کرد ،سپس

با حسرت و آرمیده در خیال، مصرعی از بیدل خواند و دو سه بار تکرار کرد و آ هی کشید:

" عالمی محتاج تحقیق است و استعداد نیست "

/ 0 نظر / 21 بازدید