شعر از : مهری شاه حسینی

همراه توست صدام

همراه ...

چرا جهان نمی یابد رهایی را ؟

شعر های نا سرود 

که از زبان تو می جوشد

پاسخ رویا های من خواهد بود

هنوز فرصتی هست

که به بارگاه زمستان

آتش در افکنم 

و بچرخم

تا بیا بم

عمر تاراج شده را   

                               مهری شاه حسینی

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید