دل تنگی

دلم برای گریه های بی بهانه ی دخترانگی ام 

که سن بلوغ را تجربه می کردم 

تنگ شده است 

وخاطره ی آن که 

بلوغم را زیر بید مجنون په خاک می سپردم

وعاشقانه ها یم را

بگوش بنفشه ها آوازمی خواندم

وگنجشگان می دیدند

خاک باغچه

از رگبار چشمان من

خیس می شود

به آفتاب خیره می شدند

پرواز از یادشان می رفت       سرور محمدی 

پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید