زمان

نفس های خسته ام را 

از قلاب جارختی می آویزم

وخود‌‌، 

خسته تر از نفس هایم را 

به روی تخت می کشانم 

زمان را 

همه ی عمر شب می خواهم

شانه ها یم 

زیر بار سنگین روزمرگی 

فرتوت شده است 

                          از : سرور محمدی 

/ 0 نظر / 21 بازدید