فرخی

یاماسرخصم را بکوبیم به سنگ

یااو سرما بدار سازدآونگ

القصه دراین زمانه’پرنیرنگ

یک کشته بنام به که صدزنده به ننگ

                                                  از: فرخی 

/ 0 نظر / 17 بازدید