رسالت

پیامبرجوان

زمین به زمین و

آسمان به آسمان

می گرددتا معجزه ی نگاه

جهان رابا ریگی آشنا کند!

ریگی ساده

که درحاشیه ی هررودخانه ی ساده تری یافت می شود

همه می دانند

کلاغ ها وهندوانه ها همیشه بوده اند

ولق لق آب

ازچارستون جلبک ها

برای گوش ،حرف تازه یی نیست !

با این همه

سیا هی چشم وسرخی زبان 

گم گشته های دیرین خودرا جستجو می کنند!

                                                               شعر از:حسن پناهی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید