ساقی نامه مغنی نامه

ازدیربازکه رودکی سمرقندی وبشارمرغزی قصایدوقطعات خودرادربیان وصف"می"سروده اند

ونیزمنوچهری دامغانی درقرن پنجم مستطات وقصیده های زیبای خودرادرباره ی"می"

پرداخته.سرایش ساقی نامه هاآغازگردیده است.

ساقی نامه های اصلی همیشه همراه مغنی نامه هابوده است واصولا"منشاپیدایش

ساقی نامه ها مربوط به ابیات,پراکنده ی فراوانی است که شاعرپرآوازه ی قرنششم

ه.ق.نظامی گنجه یی درمنظومه ی تاریخی"اسکندرنامه"آورده است.

نوع تفکرواندیشه دراغلب ساقی نامه هابامختصرتغییراتی درنحوه ی بیان تقریبایکسان

است.مضمون ومحتوای ساقی نامه هابیان عواطف لطیف شاعرانه است درباره ی

ناپایداری وبیهودگی دنیاوهستی .سرانجام وپایان دردناک زندگی کوتاه فرزندان آدماست.

پناه بردن به عالم مستی وبی هوشی برای رهایی ازدردوغمی که زندگی وهستی بر

دوش آدمیان نهاده.بیان بی وفایی روزگار وابنای زمان وموعظه واندرزبازبانی دلنشین.

درساقی نامه ها سخن وکلام ازباده گساری وعربده های مستانه نیست.لفظ "می"

درساقی نامه ها،نامی مجازی برای آن جرعه ی جام حقیفت استکه انسان رااز 

تنگنای عا لم مجاز رهانیده وبه سرمنزل هستی جاویدمی کشاندوسرانجام میخانه

ومی فروش ومی گساروچنگ ودف ونی وتنبورهمه درفرهنگ وقاموس لغات این شاعران

منی ومفهو می جزآنچه به ظاهر دریافت می شود.دارند.

                                                    از:ساقی نامه ، مغنی نامه 

                                                    صدرالدین زمانیان 

                                                     از: انتشارات آوای کلار   

.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید